B-CHARGE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-    SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

İşbu Şarj İstasyon Ağı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirketimiz Bakırcı E Mobility Teknoloji A.Ş.’nin (“Şirket”) web sitesi olan www.b-charge.net sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan B-Charge’a üyeler (“Üye”) ve Web Sitesi ve B-Chargeae üye olmadığı halde Şirket’e ait şarj istasyonunu kullanabilecek misafir kullanıcılar (“Misafir”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Şirket’in sahip olduğu şarj istasyon ağının bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Üye ve Misafir tarafından elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de, Şirket, Üye ve Misafir ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2-    SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE ÜYELİK

İşbu Sözleşme, Üye’nin Web Sitesi ve/veya bu siteye bağlı mobil uygulamada üyelik için ayrılan bölüme gerekli bilgileri girerek ve/veya gerekli adımları tamamlayarak, işbu Sözleşme’yi okuması ve “Sözleşme’yi kabul ediyorum” ibaresini işaretleyerek üye olması ile yürürlüğe girecektir. Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Üye’nin üyelik için gerekli aşamaları başarıyla tamamlamasını takiben, Şirket Üye’nin üyeliğe engel bir durumu olmadığı takdirde, en kısa sürede şarj istasyon ağının kullanımına ilişkin bir üyelik kartı (“Üyelik Kartı”) oluşturarak Üye’ye temin edecektir.

İşbu Sözleşme Misafirler için Misafir’in Web Sitesi ve/veya bu siteye bağlı mobil uygulamada Misafir için ayrılan bölüme gerekli bilgileri girerek ve/veya gerekli adımları tamamlayarak işbu Sözleşme’yi okuması ve “Sözleşme’yi kabul ediyorum” ibaresini işaretlemesi ile yürürlüğe girecektir. Misafir olarak sarj istasyon ağının kullanılabilmesi için reşit olmak, tüzel kişi Misafirler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Bu aşamaların tamamlamasını takiben Misafir sarj istasyon ağını kullanmaya başlayabilecektir.

3-    HİZMETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

·       Şirket, işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkını Web Sitesi ve/veya mobil uygulamaları vasıtasıyla güncellemek suretiyle saklı tutar.

·       Üye ve Misafir, Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamaları vasıtasıyla kullanmakta olduğu elektrikli aracı şarj edebileceği şarj istasyonu lokasyonlarını tespit edebilecek ve mevcutsa şarj istasyonlarının çalışma saatlerini, teknik özelliklerini, fiyat, uygunluğunu takip edebilecektir. Misafir’den farklı olarak Üye önceki kullanımlarına ilişkin bilgileri takip edebilecek ve ileriki tarihli kullanımları için rezervasyon yapabilecektir. Şirket’in sorumluluğu, söz konusu bilgilerin Üye’nin kontrol ettiği anda doğru ve güncel olması ile sınırlı olup, Üye, bu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini ve Şirket’e bu bilgilerin güncellenmesi/değişmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

·       Üye, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından sunulan şarj hizmetinden kendisine gönderilen Üyelik Kartı ile yararlanabilecektir.

·       Şirket’in Üye ve/veya Misafir’e karşı sorumluluğu işbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin Üye ve/veya Misafir tarafından kullanılması sırasında meydana gelen, Üye’nin veya Misafir’in kusuru olmaksızın, doğrudan Şirket’in kusurundan kaynaklanan Üye’nin ve/veya Misafir’in doğrudan zararları ile sınırlıdır.

·       Üye ve Misafir, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ancak Üye ve/veya Misafir’in söz konusu hizmetlerin karşılığı olan ve Şirket tarafından belirtilen ücreti ödemesi durumunda kullandırılacağını, ücretlere ilişkin ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması veya kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep edilen konularda güncel, doğru ve eksiksiz bilgi vermemesi halinde, bu Sözleşme’yi ihlal edilmiş sayılacağını, Şirket tarafından kullanımının durdurulabileceğini veya Üye’ye bildirilmeksizin üyelik hesabının kapatılabileceğini veya işbu Sözleşme ve sair mevzuat kapsamındaki yasal haklarını kullanabileceğini kabul eder.

·       Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

4-    HİZMETE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

·       Üye ve/veya Misafir, Web Sitesi’ne ve/veya mobil uygulamalara girişi ve Üyeler üyeliğinin devamı sırasında herhangi bir şekilde verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Şirket’in, Üye ve/veya Misafir’in bilgilerinin herhangi bir şekilde güncel olmadığını tespit etmesi halinde, Şirket Üyeler’in üyeliklerini sona erdirebilecektir. İşbu madde kapsamında ortaya çıkacak hususlara ilişkin olarak Misafir Şirket’in uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

·       Şirket’in Üye’ye tahsis ettiği Üyelik Kartı münhasıran Üye’ye aittir ve sadece Üye’nin kullanımı için tahsis edilmiştir. Üye, herhangi bir nedenle Üyelik Kartı’nı üçüncü bir kişiye kullandıramaz. Üye, üyelik sırasında aracına ilişkin vermiş olduğu model/plaka vb. bilgilerin değişmesi ve/veya Üyelik Kartı’nın belli bir araca tahsis edilmesi ve bu araç bilgilerinin değişmesi halinde bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye, Şirket tarafından üyeliğinin durdurulabileceğini veya sona erdirilebileceğini kabul eder.

·       Üye ve Misafir, Şirket’e ait şarj istasyonlarını sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere, hukuka ve kullanım amacına uygun kullanabilir. Üye ve Misafir, şarj istasyonlarını ticari amaçla gelir elde etmek de dahil kullanmak olduğu şarj etmek dışında başka bir amaçla kullanamayacağını, kullanımı sırasında Şirket’in kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde Şirket’e ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, Üye ve/veya Misafir’den kaynaklanan nedenlerle 3. kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Üye’ye ve/veya Misafir’e rücu hakkı saklıdır.

·       Üye ve Misafir, Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı üyelere farklı şekilde ve şartlarda, münferiden Şirket’in takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.

·       Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Üye ve Misafir, hizmeti almadan önce Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye ve/veya Misafir’in tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve Şirket’in geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

·       İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesi’nde ve mobil  uygulamasında ilan edilecektir. Bunların yanı sıra tarifelerdeki hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller lokasyon,  gün,  saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir.  Ayrıca Şirket tanıtım,  reklam, broşür gibi  metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda  ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya  iptal etme  hakkını saklı tutar.

·       Üye ve Misafir, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar ve/veya şarj istasyonlarının bulunduğu yer veya yer sağlayıcı nedeniyle ortaya çıkan hizmet kesintileri ve aksaklıklardan ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından Şirket’in sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin Şirket’ten herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·       Üye, üyelik hesabının ve şifresinin gizliliğinden, Üyelik Kartı’nın ve/veya Web Sitesi ve mobil uygulamanın kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/çalınması/kaybedilmesi halinde, Üye, üyelik bilgilerinin ve Üyelik Kartı’nın 3. kişilerce kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal Şirket’e bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·       Üye ve Misafir, elektrikli aracının ve şarj sisteminin tam ve düzgün çalışmasından ve dolayısıyla aracından ve/veya Üye’den ve/veya Misafir’den kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamındaki şarj hizmetinden faydalanamaması halinde, Şirket’in herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu alanlardaki trafik yoğunluğundan veya diğer üyelerin veya 3. kişilerin Üye’ye ve/veya Misafir’e verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu değildir.

·       Şirket, Web Sitesi veya mobil uygulamasında yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Üye ve/veya Misafir tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

5-    ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

·       Üye ve Misafir, ödemeye ve ücretlendirmeye, iptal ve iadeye ilişkin şart ve koşulların güncel bilgilerinin Web Sitesi ve mobil uygulamada yer aldığını ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

·       Ödeme sistemleri Şirket’in kendi inisiyatifi ile belirlenmekte olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibi olabilir;

o   Paket sistemi: Üye, Şirket tarafından belirlenen paketlerden birini önceden ödeyerek satın alır ve paket için belirlenen süre boyunca paketin içeriğinde yer alan sınırlar dahilinde hizmetten yararlanır.

o   Kullanım sonrası ödeme: Üye, şarj istasyonu ağından şarj hizmeti alması sonrasında Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan ödeme aracından (kredi kartı, debit kart vb) ödeme otomatik olarak hizmetin bedeli tahsil edilir.

o   Aylık kullanım sonrası ödeme: Üye’nin şarj istasyonu ağından 1 (bir) ay boyunca şarj hizmeti alması sonrasında, takip eden ayın 7’sine kadar Üye’nin bir önceki aydaki kullanımlarına ilişkin faturası düzenlenecek, bu fatura Üye’nin Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan adresine ve/veya diğer iletişim adreslerine (eposta ve/veya telefonuna) gönderilecektir.Kullanım öncesi ödeme: Misafir, sarj istasyonu ağından sarj hizmeti alınması öncesinde hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Misafir, Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinden kredi kartı ve/veya debit kart ile ödemeyi gerçekleştirecektir.

·       Paket sistem, kullanım sonrası ödeme ve aylık kullanım sonrası ödeme sistemleri Misafir kullanıcılara uygulanmamaktadır.

·       Üye, faturanın düzenlenme tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

·       Şirket, e-fatura sistemine geçtikten sonra Üye ve/veya Misafir tarafından yapılan ödemelere ilişkin faturayı Üye ve/veya Misafir’e e-posta vasıtası ile e-fatura olarak gönderecektir.

·       Üye, Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan tüm iletişim bilgilerinin güncel olmasından ve tutulmasından münferiden sorumludur.

·       Üye ve/veya Misafir’in ödeme yükümlülüğünün tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde Şirket’in hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

·       Yapılacak işlemler ve ücretler ile ilgili uygulamada verilen ücretler son fiyatlardır.

·       Ödemeler, B-Charge üzerinden ödemeye aracılık eden firmanın(İyzico) sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir.

6-    Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması

İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Üye’nin üyelik başvurusu sırasında ve/veya Misafir’in verdiği bilgiler, Şirket tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi ve mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşme’nin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Üye ve/veya Misafir, Şirket’e ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üyeler için Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden Üye’ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. İşbu Sözleşme, gizlilik politikası ve kişilerin verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

7-    SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ

·       İşbu Sözleşme ve üyelik, Üyeler için, Madde 2 uyarınca başlar ve Taraflar’dan herhangi birince tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder.

·       Şirket, Üye ve/veya Misafir’in işbu Sözleşme’ye, Web Sitesi ve mobil uygulamada belirlenen kullanım şart ve koşullarına uymaması halinde hizmet sunumunu durdurabilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda, Üye ve/veya Misafir Şirket nezdinde oluşmuş tüm borçlarını derhal ödemekle, Şirket’in Sözleşme’yi ihlal nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

·       İşbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri saklı kalmak üzere, Üye veya Şirket’in işbu Sözleşme’yi ve üyeliği feshetmek istemesi halinde diğer Taraf’a bildirme yükümlülüğü vardır. Üye, bu bildirimi Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapacaktır. Şirket ise her türlü bildirimi Üye’nin bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Üye bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak Şirket’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Üye’nin e-posta adresine yapılan her türlü bildirimin, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

·       İşbu Sözleşme Misafirler için Madde 2 uyarınca başlar ve Misafir tarafından sarj istasyonu ağından sarj hizmeti alınması ertesinde sona erer.

8-    DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye ve Misafir, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi elektronik ve sistem kayıtların ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, e-fatura ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i ve temsile yetkili kişileri yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9-    DEVİR

Şirket, her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini Bağlı bir Kuruluşu’na devredebilecektir.  Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, Şirket’in işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır.

“Bağlı Kuruluş”; herhangi bir Kişiye ilişkin olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, söz konusu Kişiyi kontrol eden, söz konusu Kişi tarafından kontrol edilen veya söz konusu Kişi ile müşterek kontrol altında olan bir kişi, şirket, ortaklık, firma, birlik, şirketleşmemiş kuruluş veya diğer bir işletmeyi ifade etmektedir. Bu tanım dâhilinde, “kontrol”, doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber bir Kişinin oyda imtiyaz tanıyan hisse senetlerinin ya da oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip olma veya doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber herhangi bir yazılı veya sözlü sözleşme uyarınca ya da sair bir şekilde ve fiili olarak bir Kişinin yönetimini ve politikalarını belirlemek ya da belirleme hakkına sahip olmak anlamındadır.

10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme kapsamında doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

B-CHARGE ŞARJ İSTASYON AĞI GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Bakırcı E Mobility Teknoloji A.Ş . (“Şirket”) tarafından verilen elektrikli araç şarj (“İstasyon”) hizmetinin kullanımına ilişkin www.b-charge.net web sitesi ve B-Charge mobil uygulaması(websitesi ve mobil uygulama mecraları bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) üzerinden üyelik tesis eden kişilerin (“Üye(ler)”) ve üye olmasa da Şirket’e ait şarj istasyonunu kullanabilecek misafir kullanıcıların (“Misafir”) Uygulama’nın kullanımı sırasında Şirket ile paylaştığı veya Üye ve/veya Misafir’in Uygulama’yı kullanımı sırasında Şirket tarafından edinilen bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca, veri sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir:

Bakırcı E-Mobility Teknoloji A.Ş

Baklacı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 119 34830 Çavuşbaşı – Beykoz / İSTANBUL 

Çağrı Merkezi: +90 (216) 479 13 00

Şirket, Uygulama kapsamında Üye ve/veya Misafir tarafından kendisine iletilen bilgiler ile Üye ve/veya Misafir’in Uygulama ve İstasyon’un kullanımına ilişkin olarak elde ettiği, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, donanım/ekipman modeli, adı, tanımlayıcıları ve İstasyon ayarlarının da dahil olduğu İstasyon bilgilerini, İstasyon’un kullanım süresi de dahil Üye ve/veya Misafir’in İstasyon üzerindeki hareketlerine dair bilgileri, Üye’nin Uygulama üzerinden üyelik başlatırken sağladığı bilgileri (isim, e-posta, kullanıcı adı, şifre vs.) ve Uygulama ve İstasyon üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri (şebeke gerilimi ve şarj sırasında alınan güncel bilgiler, son 10 şarj kullanım geçmişi, alınan yazılım hataları, Uygulama ve İstasyon’ın hataları ve bozuklukları vs. gibi)toplamaktadır.

Söz konusu ayrıntılar ve bilgiler Üye ve/veya Misafir ile temas kurmak, Üye ve/veya Misafir’in İstasyon kullanımı tecrübesini iyileştirmek, Üye ve/veya Misafir’e sağlanan mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve kişiye özel hizmetler sunmak, Üye tercihlerine dayalı tavsiyelerde bulunmak, özelleştirilmiş ve özel içerikli reklamlar sağlamak, müşteri, ürün ve hizmet değerlendirme ve analizleri yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak ile Üye ve/veya Misafir’in kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir. Şirket bu ayrıntıları ve bilgileri anonimleştirerek gelir elde etme amaçlı başka her türlü faaliyet için de kullanabilecektir.

Söz konusu ayrıntılar ve bilgiler, Üye ve/veya Misafir’in Uygulama ve İstasyon ile bunlar üzerinden sunulan imkanlardan, Üye ve/veya Misafir’in Uygulama ve İstasyon’dan uygun bir şekilde fayda sağlaması ve diğer sunulan fırsatlardan aynı şekilde yararlanması amacıyla, yeterli veri korunması seviyesi sağlamak için uygun koruyucu yöntemleri oluşturmak amacıyla ayrıntıların ve bilgilerin devri de dahil olmak üzere, gereği gibi faydalanmasını temin amacıyla Şirket tarafından ve İstasyon’a ilişkin işbirliği halinde bulunduğu müşteri hizmetleri vb. kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Üye ve/veya Misafir’in ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla içeriğine göre işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere iletilebilecektir. Ayrıca söz konusu ayrıntılar ve bilgiler üzerinden uygulama, hizmet ve taşıma iletişimlerinin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Üye ve/veya Misafir ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket, yukarıdaki hususlara ek olarak Üye ve/veya Misafir’in İstasyon ve Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği kullanım işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Üye ve/veya Misafir’e ait bilgileri yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

·       Sağlanacak hizmetler kapsamında Şirket’in yükümlülüklerini yerine getirmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

·       Yetkili idari ve adli bir kurumtarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veyasoruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

·       Üye ve/veya Misafir’in haklarını korumak veya güvenliği için bilgi vermenin gerekli olması.

İstasyon veya Uygulama ile ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Üye ve/veya Misafir’in IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Üye ve/veya Misafir’i genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Hollanda’da bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Mevzuata uyumluluğumuz hakkında daha fazla bilgi istemek veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularını, endişelerini veya şikayetlerini bildirmek isteyen üye, info@b-charge.net , www.b-charge.net adresinden iletişime geçebilir veya +90 (216) 479 13 00’nolu B-Charge çağrı merkezinden bize ulaşabilir.